W tym roku Spotkania będą zatytułowane
"Poza Obiegiem - Prowincja 2018"

Chcemy pobłądzić po obrzeżach naszej gminy, nie tylko naszego miasta, ale przede wszystkim wsi.

Bliżej widza w bezpośrednim kontakcie.

Przeszukujemy, penetrujemy świat, który zwykle nas otacza i zachwyca w momencie, kiedy zwalniamy, gdy stajemy się uważniejsi.

Bliski kontakt z widzem i dotykanie różnych problemów zajmie nas najbardziej w tegorocznej edycji.

Czym jest sztuka? Jaką rolę pełni w życiu człowieka? Czy sztuka jest nam potrzebna?

Czym jest “Prowincja”?

Czy "Prowincja" jest głodna sztuki?

I jak uczestnicy/widzowie reagują na bezpośredni kontakt z działaniami artystycznymi?

Zapraszamy do udziału wszystkich artystów, którzy chcą się zmierzyć z tego rodzaju wymiarem artystycznych realizacji.

Prosimy o jak najszybsze przesłanie kart zgłoszenia. Liczba miejsc jest bardzo ograniczona.

This year the Meetings will be called 
„Out of cycle – Country 2018”

We want to wander around the edge of our commune, not only in our town but most of all villages.

Closer to the viewer in direct contact.

We search, penetrate the world that usually surrounds us and delights us when we slow down, when we become more attentive.

Close contact with the viewer and touching various problems will take us most in this year's edition.

What is art? What role does it play in human life? Do we need art?

What is the Country?

Is „Country” hungry for art?

And how do the participants/viewers react to direct contact with artistic activities?

We invite all artists who want to face this kind of dimension of artistic realization.

Please submit application forms as soon as possible. The number of places is very limited.